مانامی تاکیتا

[نیمرخ]

در توکیو، متولد شد.

از دانشگاه مطالعات خارجی توکیو فارغ التحصیل شد. (فارسی)

در نیویورک زندگی کرد، به جذاب فرهنگ ژاپنی علاقه مند داشت.
پس از بازگشت به ژاپن، برای اولین بار شروع به یادگیری نواختن شینوبوعه (نی ژاپنی) کرد.
این منبع مستمش از لذت بازی و با زبان و موسیقی های مختلف صحبت شده است.

به عنوان یک عضو ازسه ایگوز، شینوبوعه و ریوکیوسانشین را می زد


فيس بو  فيس بو ک